Complete structure and variation of the chloroplast genome of Agropyron cristatum (L.) Gaertner

点击数:2017-10-16 00:00:00

  • Ning Chena, b,
  • Li-Na Shaa,
  • Zhen-Zhen Donga,
  • Chao Tanga,
  • Yi Wanga,
  • Hou-Yang Kanga,
  • Hai-Qin Zhanga,
  • Xue-Bin Yanc,
  • Yong-Hong Zhoua, b,
  • Xing Fana, b